اجرای ساختمان در اصفهان

برای اجرای ساختمان در اصفهان یا انتخاب پیمانکار اول با ما تماس بگیرید

اجرای ساختمان در اصفهان و سـاخت و سـاز در سـطح استان اصفهان توسـط متولیـان خصوصـی، افـراد یا شـخصیتهای حقیقی و شـرکتها و سـازمانها، یا شـخصیتهای حقوقی ( و متولیان عمومی) دسـتگاهها و نهادها و سـازمانهای دولتـی و یـا شـرکتها و مؤسسـات تحـت نظـارت و پوشـش دولـت ( انجـام می شـود و به منظـور رعایـت اصول و قواعـد طراحـی و اجرایـی و نحـوه نظـارت صحیـح بـر ایـن عملکردهـا، دسـتورالعملها، ضوابـط، آیین نامه هـا و بخشـنامه های اجرایـی و مقـررات ملـی سـاختمانی تدوین شـده اسـت و تحت پوشـش قانـون نظام مهندسـی در کل کشـور بـه اجـرا در می آینـد. در ایـن رابطـه کلیـه نهادهای قانونـی و شـخصیتهای حقوقی اعـم از خصوصی و عمومـی طبـق قوانيـن نظـام مهندسـی و سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی كشـور مکلف به تبعیت از ضوابط مذکورند.

اجرای ساختمان توسط پیمانکاران خصوصی در اصفهان

اجرای ساختمان در اصفهان عموما تحت نظارت مستقیم سازمان نظام مهندسی و شهرداری صورت می پذیرد. این نظارت از طریق ناظرین واجد صلاحیت سازمان نظام مهندسی ساختمان انجام می گیرد. همچنین عملیات اجرایی توسط مجریان ذی صلاح، پیمانکاران و یا مالک ساختمان به انجام می رسد. در حالت کلی به شخصی که ضمن عقد قرارداد اجرای پروژه های مختلف ساختمانی را بر اساس قرارداد با مبلغ مشخص شده و زمان معین در پیمان، انجام می دهد پیمانکار می گویند. پیمانکار می تواند شخصیت حقیقی و یا حقوقی داشته باشد.

خدمات اجرایی ساختمان گستردگی بسیار زیادی دارند. برخی از شرکتها به دلیل توانایی زیاد امکان ارائه کلیه این خدمات را دارند و برخی نیز فقط امکان ارائه یک خدمت خاص را فراهم نموده اند. برای مثال برخی از این خدمات عبارتند از، عملیات خاکی و گودبرداری، ساخت و اجرای اسکلت فولادی، قالب بندی و آرماتور بندی، نازک کاری ساختمان، عایقکاری، طراحی داخلی و … .

پیمانکاری ساختمان در اصفهان
پیمانکاری ساختمان در اصفهان

انجام هر پروژة مهندسی، مستلزم فراهم آوردن مقدمات طرح، تعیین روشها و تهیه مصالح و دانستن چگونگی اجراي پروژه است، و نیز هر پروژه نیازمند برنامه و نظم پیش بینی شده در انجام کار و فراهم بودن قوانین و مقررات و ضوابطی ویژه است. همه این مفاهیم در جهان مهندسی امروز شناخته شده و اساس آنکه مدیریت ساختمانی است طرحهای متنوع مهندسی را دربرمي گیرد. این شناخت که بر پایه آزمایشهای فراوان و برداشتهای تاریخی، امروزه در دست است در دنیای باستان به صورت مدرن وجود نداشته است.

روشهای مرسوم عقد قرارداد اجرای ساختمان در اصفهان

قرارداد های مربوط به پیمانکاری یا اجرای ساختمان در اصفهان خصوصا در پروژه هایی که چندان بزرگ نیستند، بیشتر جنبه عرفی داشته و به چند دسته به شرح زیر تقسیم بندی می شوند. که به صورت بسیار مختصر به معرفی آنها می پردازیم:

پیمان مدیریت یا مدیریت پیمان (درصدی)

مرسوم ترین شیوه همکاری بین پیمانکاران و کارفرما در پروژه های شهری مدیریت پیمان یا روش درصدی می باشد. مدیریت پیمان به‌معنای به استخدام درآوردن یک شخص حقیقی یا حقوقی برای اجرای کل یا صفر تا صد یک پروژه ساختمانی است. که دستمزد پیمانکار بر اساس درصدی از هزینه ساخت مصالح و دستمزدها صورت می‌گیرد.

پیمانکاری ساختمان امانی

این روش معمولا در پروژه‌های کوچک که نیاز به اتمام سریع پروژه است به کار گرفته می‌شود. در این روش دستگاه اجرایی یا کارفرما فرد یا افراد مورد اعتمادی را انتخاب می‌نماید و مسئولیت و مدیریت اجرای پروژه را بر عهده آنها می‌گذارد. در روش پیمانکاری امانی هیچ قراردادی با پیمانکاران خارجی بسته نمی‌شود و تمام مسئولیت‌های پروژه بر عهده کارفرما می‌باشد و او تمامی مصالح و ماشین آلات را تامین می‌کند و مدیریت اجرا نیز به عهده اوست.

پیمانکاری ساختمان دستمزدی

پیمان‌های دستمزدی قراردادهایی هستند که در آن تهیه مصالح مورد نیاز اجرای پروژه به عهده کارفرما است و اجرای عملیات توسط شرکت پیمانکاری صورت می‌گیرد. بنابراین در این‌گونه پیمان‌ها شرکت پیمانکار از بابت اجرای عملیات فقط دستمزد اجرا دریافت می‌کند.
در این نوع از قرارداد تهیه وسایل و ابزارآلات بر عهده شرکت پیمانکار است. شایان ذکر است که این روش نیز جهت اجرای ساختمان در اصفهان بسیار مورد توجه قرار دارد.

پیمانکاری ساختمان مقطوع

در این روش پیمانکار به دو ۲ شیوه عمل می‌کند.

الف) پیمانکار توافق می‌کند که در مقابل دریافت مبلغی، کل عملیات موضوع پیمان را به اتمام برساند.
ب) پیمانکار توافق می‌کند که در ازای دریافت مبلغ معین برای هر واحد کاری که انجام می‌دهد موضوع عملیات قرارداد را انجام دهد.

چرا لازم است که حتما اجرای ساختمان را به افراد خبره و کاردان بسپاریم؟

با افزایش قیمت مصالح و دستمزد، بعضی از افراد با این تفکر که اجرا و ساخت ساختمان، کار چندان پیچیده ای نیست. شخصا اقدام به ساخت یا بازسازی منزل خود می کنند تا از این طریق تا حدودی افزایش هزینه ها را جبران کنند. اما باید توجه داشته باشیم که به دلایل بسیار زیاد برای ما با صرفه تر است که عملیات اجرایی ساختمان را به افراد خبره و کاردان بسپاریم. برخی از این دلایل عبارتند از:

1- اجرای ساختمان در اصفهان توسط افراد غیر حرفه ای به دلیل آشنا نبودن با مقررات شهرداری، مقررات ملی ساختمان و حقوق همسایگان ممکن است منجر به محکومیت قضایی و یا اعمال جریمه های سنگین گردد که بسیاری از مالکین توانایی پرداخت آن را ندارند.

2- آشنا نبودن با نقشه های فنی ممکن است باعث ایجاد اشنباهاتی در اجرا شود که اصلاح آن نیازمند صرف زمان و هزینه خواهد بود.

3-آشنا نبودن با ریزه کاری های اجرای ساختمان و برخوردن به مشکلات با پیمانکاران اجرایی

4- خرید متریال مصرفی با قیمت بالاتر، بیش از مقدار لازم، با کیفیت ناکافی و ….

5- افراد خبره با بستن قراردادهای دقیق و کامل و استفاده از بیمه های مسئولیت، کارفرما را در برابر مشکلات و هزینه های بسیار گزاف ناشی از بروز حوادث حفظ می کنند.

اهداف مالکین از اجرای ساختمان در اصفهان

مالکین و یا کارفرمایان شخصی معمولا برای یکی از دو هدف سرمایه گذاری و یا استفاده شخصی شروع به انجام ساخت و ساز می کنند. درچنین شرایطی نقش طراح و مجری ساختمان بسیار برجسته خواهد بود. چرا که بایستی بهترین مشاوره را در مرحله طراحی و بعد از آن به کارفرمای خود ارائه نماید. این مورد در شهر اصفهان به دلیل شرایط خاص آن بسیار حساس و دقیق است. برای مثال در شرایطی که مالک قصد سرمایه گذاری دارد، انتخاب طرح کلی ساختمان، طرح نما و مصالح و کیفیت اجرا بایستی به صورت کامل با قیمت زمین و موقعیت آن هماهنگ باشد. چرا که برای مثال انتخاب مصالح لوکس در محله ای که زمین مرغوبی ندارد بازگشت سرمایه را با مشکلات جدی مواجه خواهد نمود.

خدمات قابل ارائه جهت اجرای ساختمان در اصفهان

گام اول: مطالعه، امکان سنجی و طراحی اولیه

در این مرحله با توجه به موقعیت و ابعاد و مشخصات زمین و قوانین و ضوابط مربوط به شهرداری بهترین پلان به کارفرما پیشنهاد داده می شود.

گام دوم: اخذ مجوزهای لازم

در این مرحله مجوزهای لازم از شهرداری و سایر مراجع زیربط توسط کارشناسان خبره شرکت اخذ خواهد شد.

گام سوم: تهیه نقشه

در این گام نقشه های مورد نیاز جهت شروع عملیات اجرای ساختمان در اصفهان توسط مهندسین طراح مطابق با خواسته های کارفرما تهیه خواهد شد. شایان ذکر است که متخصصین واحد طراحی ما بر اساس مطالعات و آنالیز های انجام شده در مراحل پیشین و با رعایت کلیه قوانین و الزامات (سازه ای، معماری، شهرسازی) اقدام به طراحی پروژه شما می نمایند و در نهایت کلیه اسناد و مدارک فنی از جمله نقشه های ساخت و اجرا تهیه می شوند.

گام چهارم: شروع عملیات اجرایی

در اولین مرحله جهت شروع عملیات اجرایی ساختمان در اصفهان، قراردادهای بیمه مورد نیاز منعقد خواهد شد. سپس لیست متریال مورد نیاز طبق برنامه زمانبندی تهیه شده جهت تایید و شروع خرید به کارفرمای پروژه تحولی خواهد شد. به صورت همزمان نیز عملیات گودبرداری، پایدار سازی گود، اجرای فونداسیون، اجرای اسکلت بتنی یا فولادی، سفت کاری و نهایتا نازک کاری ساختمان انجام خواهد شد.

برای انتخاب یک پیمانکار خوب جهت اجرای ساختمان چه پارامترهایی را بایستی در نظر بگیریم؟

یک پیمانکار یا مجری ساختمان در حقیقت یک شخصیت حقیقی یا حقوقی است که صلاحیتش جهت اجرای ساختمان تایید شده است. خوشبختانه در شهر اصفهان پیمانکاران ساختمانی بسیار زیادی مشغول به فعالیت هستند که جهت اجرای ساختمان با شما حاضر به همکاری می باشند. به همین دلیل بهتر است برای انتخاب یک پیمانکار واجد شرایط جهت اجرای ساختمانتان پارامترهایی را مد نظر قرار دهید. برخی از این ویژگی ها عبارتند از:

  • داشتن خلاقیت جهت حل مشکلات و موانع فعالیت
  • داشتن تجربه کافی در انجام فعالیت های مشابه و آشنایی با ضوابط شهرداری و شهرسازی و نظام مهندسی
  • دارا بودن تجهیزات اولیه و کافی جهت شروع به اجرای ساختمان
  • قدرت برنامه ریزی و مدیریت کافی
  • آشنا بودن با نرم افزارهای روز
  • داشتن اخلاق حرفه ای و پایبندی به تعهدات
اجرای ساختمان در اصفهان
اجرای ساختمان در اصفهان

مدت زمان معمول جهت اجرای ساختمان در اصفهان

حداکثر زمان مجاز جهت اتمام پروژه ساختمانی و اخذ پایان کار در پروانه ساختمان مشخص می گردد. با اینحال این زمان بسیار بیشتر از زمان لازم جهت اجرای ساختمان می باشد. در شهر های بزرگ مانند اصفهان که معمولا دسترسی به نیروی کافی و مصالح مورد نیاز به وفور وجود دارد، برنامه ریزی جهت اجرای ساختمان در مدت زمان محدود، باعث کاهش استهلاک سرمایه، تجهیزات و نیروی انسانی خواهد شد.

شرکت های پیمانکاری و مجریان با سابقه معمولا شخصی را جهت کنترل پروژه های خود به کار می گیرند. این شخص برنامه زمانی پروژه را جهت اجرای ساختمان تهیه و به کارفرما ارائه می کند. در این برنامه زمانبندی معمولا مسیر تامین مالی پروژ] نیز مشخص می باشد که کارفرما بایستی بر اساس آن نسبت به تامین بودجه لازم اقدام نموده و آن را در اختیار پیمانکار قرار دهد.

تهیه برنامه زمانبندی جهت اجرای ساختمان، مزیت های زیادی دارد که برخی از آنها عبارتند از کاهش قابل توجه زمان اجرای ساختمان به دلیل امکان انجام فعالیت ها به صورت موازی، صرفه جویی در صرف منابع مالی، امکان کنترل پیشرفت پروژه با توجه به زمان صرف شده توسط کارفرما.

در پایان باید یاد آور شویم که شرکت ساختمانی سرزمین هوشمند با بهره گیری از مهندسین با تجربه و کادر مجرب، قادر به همکاری با شما جهت انجلم طراحی داخلی در اصفهان، هوشمندسازی ساختمان در اصفهان، نورپردازی داخلی و نورپردازی نما، طراحی داخلی فروشگاه و مراکز خرید و سایر خدمات مربوط به آن می باشد.

مراحل ایجاد تغییرات در نقشه های مصوب ساختمانی

ضوابط حاکم بر شهرداری ها مجموعه‌ای از قوانین و استانداردها می‌باشد که به وسیله سازمان‌های مدیریت شهری و به جهت حفظ حقوق کلیه شهروندان و افزایش بهره‌وری فضاهای مختلف تهیه شده است. از مهمترین مواردی که توسط مقررات و ضوابط شهرداری کنترل می‌گردد، نقشه‌های معماری ساختمان‌ها در مرحله طراحی و همچنین در طول عملیات اجرایی است. نقشه‌های معماری یک پروژه ساختمانی حکم شناسنامه دارد و هویت آن توسط همین نقشه‌های مذکور مشخص خواهد شد. شایان ذکر می باشد که هرگونه تخلف در اجرای نقشه‌های مصوب می‌تواند مورد پیگرد قرار قانونی گرفته و در نتیجه موجب جلوگیری از ادامه عملیات اجرایی و یا حتی در مواقعی منجر به تخریب نیز خواهد شد. البته در شرایط خاص و در صورت کسب موافقت عوامل کنترل و مسئولان شهرداری، اعمال تغییرات جزئی بلامانع خواهد بود.

این امکان وجود دارد که در مواردی مالکان یا طراحان پروژه تصمیم به ایجاد تغییراتی در نقشه‌های معماری در حین عملیات اجرایی بگیرند. این تغییرات می‌تواند ناشی از برخورد با معارض، تغییر کاربری و تغییرات معماری و دکوراسیون داخلی باشد. البته در اکثر مواقع تغییرات جزئی است. در پاسخ به این سوال که آیا می‌شود در رابطه با تیغه‌بندی طبقات، ارتفاع طبقات و کدهای ارتفاعی بر خلاف نقشه‌های مصوب عمل نمود؛ باید گفت در صورت عدم مغایرت با ضوابط شهرداری، در صورت تایید مهندس ناظر و اخذ مجوز از حوزه شهرسازی مانعی نخواهد داشت.