قیمت های اعلام شده روزهای پیشین

قیمت های اعلام شده روزهای پیشین

نمایش قیمت با ارزش افزوده

قیمت نبشی آریان فولاد

|

آخرین بروزرسانی : روز های قبل

سایزضخامتحالتواحدمحل تحویلتاریخ بروزرسانیقیمت (ریال)نوسانات
70*7056 متریکیلوگرمکارخانه1401/4/18
164,680
0
70*7076 متریکیلوگرمکارخانه1401/4/18
164,680
0
40*4036 متریکیلوگرمکارخانه1401/4/18
174,320
0
40*4046 متریکیلوگرمبنگاه تهران1401/4/18
171,560
0
40*4046 متریکیلوگرمکارخانه1401/4/18
164,680
0
50*5046 متریکیلوگرمکارخانه1401/4/18
164,680
0
50*5056 متریکیلوگرمکارخانه1401/4/18
164,680
0
50*5056 متریکیلوگرمبنگاه تهران1401/4/18
171,560
0
60*6066 متریکیلوگرمکارخانه1401/4/18
164,680
0
60*6066 متریکیلوگرمبنگاه تهران1401/4/18
171,560
0
80*8086 متریکیلوگرمکارخانه1401/4/18
163,770
0
80*8086 متریکیلوگرمبنگاه تهران1401/4/18
170,650
0
100*100106 متریکیلوگرمبنگاه تهران1401/4/18
170,650
0
100*100106 متریکیلوگرمکارخانه1401/4/18
163,770
0
120*120126 متریکیلوگرمکارخانه1401/4/18
163,770
0
120*120126 متریکیلوگرمبنگاه تهران1401/4/18
170,650
0

قیمت نبشی شکفته

|

آخرین بروزرسانی : روز های قبل

سایزضخامتحالتواحدمحل تحویلتاریخ بروزرسانیقیمت (ریال)نوسانات
30*3036 متریکیلوگرمبنگاه تهران1401/4/18
176,150
0
30*3036 متریکیلوگرمکارخانه1401/4/18
172,940
0
40*4046 متریکیلوگرمبنگاه تهران1401/4/18
170,650
0
40*4046 متریکیلوگرمکارخانه1401/4/18
172,020
0
50*5056 متریکیلوگرمکارخانه1401/4/18
170,190
0
50*5056 متریکیلوگرمبنگاه تهران1401/4/18
170,650
0
60*6066 متریکیلوگرمکارخانه1401/4/18
169,270
0
60*6066 متریکیلوگرمبنگاه تهران1401/4/18
170,650
0
80*8086 متریکیلوگرمبنگاه تهران1401/4/18
170,650
0
80*8086 متریکیلوگرمکارخانه1401/4/18
170,190
0
80*80812 متریکیلوگرمکارخانه1401/4/18
170,190
0
100*100106 متریکیلوگرمبنگاه تهران1401/4/18
170,650
0
100*100106 متریکیلوگرمکارخانه1401/4/18
170,190
0
100*1001012 متریکیلوگرمکارخانه1401/4/18
170,190
0

قیمت نبشی ناب تبریز

|

آخرین بروزرسانی : روز های قبل

سایزضخامتحالتواحدمحل تحویلتاریخ بروزرسانیقیمت (ریال)نوسانات
60*6036 متریکیلوگرمکارخانه1401/4/18
173,400
0
40*4046 متریکیلوگرمکارخانه1401/4/18
168,810
0
50*5046 متریکیلوگرمکارخانه1401/4/18
170,650
0
60*6046 متریکیلوگرمکارخانه1401/4/18
170,650
0
50*5056 متریکیلوگرمکارخانه1401/4/18
168,810
0
60*6056 متریکیلوگرمکارخانه1401/4/18
168,810
0
70*7076 متریکیلوگرمکارخانه1401/4/18
169,730
0
80*8086 متریکیلوگرمکارخانه1401/4/18
166,980
0
بارگذاری بیشتر …