قیمت های اعلام شده روزهای پیشین

قیمت های اعلام شده روزهای پیشین

نمایش قیمت با ارزش افزوده

قیمت نبشی آریان فولاد

|

آخرین بروزرسانی : روز های قبل

سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
70*70 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/18
164,680
0
70*70 7 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/18
164,680
0
40*40 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/18
174,320
0
40*40 4 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/4/18
171,560
0
40*40 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/18
164,680
0
50*50 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/18
164,680
0
50*50 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/18
164,680
0
50*50 5 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/4/18
171,560
0
60*60 6 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/18
164,680
0
60*60 6 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/4/18
171,560
0
80*80 8 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/18
163,770
0
80*80 8 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/4/18
170,650
0
100*100 10 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/4/18
170,650
0
100*100 10 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/18
163,770
0
120*120 12 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/18
163,770
0
120*120 12 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/4/18
170,650
0

قیمت نبشی شکفته

|

آخرین بروزرسانی : روز های قبل

سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
30*30 3 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/4/18
176,150
0
30*30 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/18
172,940
0
40*40 4 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/4/18
170,650
0
40*40 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/18
172,020
0
50*50 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/18
170,190
0
50*50 5 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/4/18
170,650
0
60*60 6 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/18
169,270
0
60*60 6 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/4/18
170,650
0
80*80 8 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/4/18
170,650
0
80*80 8 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/18
170,190
0
80*80 8 12 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/18
170,190
0
100*100 10 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/4/18
170,650
0
100*100 10 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/18
170,190
0
100*100 10 12 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/18
170,190
0

قیمت نبشی ناب تبریز

|

آخرین بروزرسانی : روز های قبل

سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
60*60 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/18
173,400
0
40*40 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/18
168,810
0
50*50 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/18
170,650
0
60*60 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/18
170,650
0
50*50 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/18
168,810
0
60*60 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/18
168,810
0
70*70 7 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/18
169,730
0
80*80 8 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/18
166,980
0
بارگذاری بیشتر …