مزایای شغلی و کار در سرزمین هوشمند

کار در شرکت

کار و فعالیت در شرکت به چهار صورت تمام وقت، پاره وقت، پروژه ای و دورکاری صورت می پذیرد. همکارانی که به صورت تمام وقت فعالیت دارند از شرایط بیمه کامل تامین اجتماعی برخوردار بوده و سایر همکاران نیز با توجه شرایط کار و قراداد خود امکان استفاده از بیمه را دارا می باشند. 

این شرکت در جهت افزایش انگیزه و رضایت خاطر کارکنان و همچین افزایش بهره وری در شرکت حداکثر تلاش خود را در جهت پرداخت به موقع دستمزد و استفاده از سیستمهای تشویقی و پاداش دارد.